Kommittéer

Kommittéledamöter

Sponsoransvarig

Annelie och Ove Backström

Skid- och orienteringskommittén

Ove Backström, sammankallande
Annelie Backström
Sofia Lawther
Sara Johansson
Pia Johansson
Elisabet Elmertoft
Henrik Svedberg

Motionskommittén

Katja Kleinveld, sammankallande
Gunnar Meller
Lennart Eriksson
Elsa Schiölde
Tage Eklund
Thomas Henriksson

Stugkommittén

Per-Arne Eriksson, sammankallande
Lars-Olof Borking
Hans-Åke Gustafsson
Henrik Hellgren
Jan-Eric Hellgren

Arrangörskommittén

Johan Källman, sammankallande
Jan-Erik Hellgren
Oskar Karlsson
Mathias Nyström
Vincent Backström

Richard Widén
Kartansvarig: Johan Källman

Informationskommittén

Anna-Karin Eriksson, sammankallande
Johan Källman
Perra Vik

Senad Suhonjic

Två revisorer, jämte suppleanter för en tid av ett år.

Ordinarie: Tove Winqvist Owetz, sammankallande och Leif Svedberg
Ersättare: Madeleine Bäckman-Eriksson och Carina Bergman.

Valberedning

Sofia Lawder, Sammankallande
Sara Johansson
Per Georgsson