Stadgar Norbergs OK

Norbergs OK:s STADGAR

Innehåll

Norbergs OK:s STADGAR. 1

1 kap Allmänna bestämmelser. 2

1 §  Ändamål 2

2 §  Föreningens namn och hemort/säte. 2

3 § Sammansättning, tillhörighet m.m. 2

4 §  Beslutande organ. 2

5 §  Verksamhets- och räkenskapsår. 3

6 §  Firmateckning. 3

7 §  Stadgeändring. 3

8 §  Tvist/skiljeklausul 3

9 § Upplösning av föreningen. 3

2 kap Föreningens medlemmar. 3

1 §  Medlemskap. 3

2 §  Medlems skyldigheter och rättigheter m.m.. 4

3 §  Utträde. 4

4 §  Uteslutning m m.. 4

3 kap  Årsmöte. 5

1 §  Tidpunkt, kallelse. 5

2 §  Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet 5

3 §  Sammansättning och beslutförhet 5

4 §  Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet 5

5 §  Ärenden vid årsmötet 5

6 §  Valbarhet 6

7 §  Beslut och omröstning. 6

8 §  Extra årsmöte. 7

9 §  Ikraftträdande. 7

4 kap  Valberedning. 7

1 §  Sammansättning. 7

2 §  Åligganden. 7

5 kap  Revision. 8

1 §  Revisorer, revision. 8

6 kap  Styrelsen. 8

1 §  Sammansättning. 8

2 §  Styrelsens åligganden. 8

3 §  Kallelse, beslutförhet och omröstning. 9

4 §  Överlåtelse av beslutanderätten. 9

7 kap  Övriga föreningsorgan. 9

1 §  Kommittéer, arbetsgrupper och andra underliggande föreningsorgan. 9

2 §  Instruktioner. 9

3 §  Budget och verksamhetsplan. 9

4 §  Återrapportering. 9

8 kap  Tävlingar. 10

1 §  Deltagande i tävlingsverksamhet 10

RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS STADGAR (utdrag) bilaga 1. 11

 

1 kap Allmänna bestämmelser

1 §  Ändamål

Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé” (1 kap RF:s stadgar, bilaga), samt med särskild målsättning att:

 • Vara tillgänglig för alla.
 • Utveckla individen positivt i såväl fysisk och psykisk som socialt och kulturellt avseende.
 • Ge varje utövare tillfredsställelse med hänsyn till vars och ens värderingar.
 • Organiseras enligt demokratiska principer där individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i föreningens gemensamma angelägenheter.
 • Fungera som ett nationellt och internationellt kontaktnät
   

Föreningen ska bedriva följande idrotter:

 • Orientering
 • Skidor
 • Löpning

Föreningen ska motverka all form av diskriminering samt aktivt verka för en dopingfri idrott.

2 §  Föreningens namn och hemort/säte

Föreningens fullständiga namn är Norbergs Orienteringsklubb med förkortning NOK.
Föreningen har sin hemort/säte i Norbergs kommun.
Föreningens organisationsnummer är 879000-2144

3 § Sammansättning, tillhörighet m.m.

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar i enlighet med 2 kap 1 § .

Föreningen är medlem i följande specialidrottsförbund (SF):

Svenska  Orienteringsförbundet (SOFT)

Svenska Skidförbundet (SSF)
Svenska Friidrottsförbundet (SFIF)

och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

Genom medlemskap i SF blir förening även medlem i det distriktsidrottsförbund (DF) inom vars område föreningens hemort är belägen samt i förekommande fall i vederbörligt specialidrottsdistriktsförbund (SDF) inom det SF-distrikt där föreningens hemort är belägen.

 • DF – Västmanlands Idrottsförbund
 • SDF – Västmanlands Orienteringsförbund
 • SDF – Västmanlands Skidförbund
 • SDF – Västmanlands Friidrottsförbund

Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.

På begäran av RF eller vederbörande SF-, SDF- eller DF styrelse är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

4 §  Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

5 §  Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m den 1 januari t.o.m den 31 december.

6 §  Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen gemensamt.

Styrelsen har rätt att delegera firmateckningsrätten till två styrelseledamöter gemensamt eller till en eller flera särskilt utsedda personer.

Den som genom delegation fått fullmakt att företräda föreningen ska återrapportera till styrelsen.

7 §  Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

8 §  Tvist/skiljeklausul

Talan i tvist där parterna är enskild medlem, förening, SDF, DF, SF eller RF får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s stadgar eller SF:s stadgar, avgöras enligt fastställt reglemente för idrottens skiljenämnd.

9 § Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 delar av antalet avgivna röster.

I beslut om upplösning av föreningen ska anges dels att föreningens tillgångar ska användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. ska arkiveras t.ex i folkrörelsearkiv eller motsvarande.

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, ska omedelbart tillställas vederbörande SF.

2 kap Föreningens medlemmar

1 §  Medlemskap

Alla som vill stödja föreningens ändamål har rätt att beviljas medlemskap. Ansökan om medlemskap får dock avslås om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta föreningens ändamål eller på annat sätt skada föreningens intressen.

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.

Beslut att avslå medlemsansökan ska fattas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat rätten till. Innan sådant beslut fattas ska personen i fråga ges tillfälle att inom viss tid, minst 14 dagar, yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskap ifrågasätts. I beslutet ska skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande ska iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan.

Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt RF:s stadgar.

Medlemskapet gäller till dess medlemmen begärt sitt utträde eller blir utesluten.

 

2 §  Medlems skyldigheter och rättigheter m.m

Medlem ska följa föreningens stadgar och beslut och har rätt att på samma villkor som övriga medlemmar, och i enlighet med av föreningen och inom idrottsrörelsen fastlagda principer, delta i föreningens verksamhet. Medlem som fullgjort sina skyldigheter har rätt att ta del av de förmåner som medlemskapet medför. Förmåner utöver vad som framgår av dessa stadgar beslutas av styrelsen.
Medlem har skyldighet att till föreningen uppge fullständiga personuppgifter samt kontaktytor, dessutom skyldighet att till föreningen rapportera förändringar.

Genom beviljat medlemskap ger medlemmen föreningen rätt att digitalt lagra personuppgifter och kontaktuppgifter kring medlemmen inom ramen för ändamålet med föreningens medlemsregister. Dessa uppgifter är för föreningens bruk och får inte utan godkännande av medlemmen lämnas till tredje part. Inom ramen för den idrottsliga verksamheten har föreningen rätt att lämna ut harmlösa uppgifter, personuppgifter eller unikt identifierings parameter på medlem för att underlätta administrativa flöden för idrottslig verksamhet med våra medlemsförbund och dess administrativa system.

3 §  Utträde

Medlemskap i föreningen upphör när föreningen mottagit medlems begäran om utträde.

Medlem som inte betalat medlemsavgift två på varandra följande verksamhetsår anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör genom att personen avförs från medlemsförteckningen och tas bort från den digitala lagringen.

4 §  Uteslutning m m

Medlem får uteslutas endast om denne har underlåtit att betala medlemsavgift eller andra avgifter till föreningen, motarbetat föreningens ändamål eller på annat sätt skadat föreningens intressen.

Uteslutning gäller tills vidare. Beslut om uteslutning får dock begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts.

Beslut om uteslutning eller varning ska motiveras och innehålla upplysning om hur beslutet kan överklagas. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.

Beslut om uteslutning eller varning ska fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas inom tre veckor enligt RF:s stadgar.

 

 

 

3 kap  Årsmöte

1 §  Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet och förslag till föredragningslista ska av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna på sätt styrelsen bestämt. Vidare ska kallelse och förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida och anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar ska det anges i kallelsen.

Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

2 §  Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.

Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionerna.

3 §  Sammansättning och beslutförhet

Årsmöte består av närvarande röstberättigade medlemmar. Vid förfall får medlemmen företrädas av ombud. Ombud får enbart företräda en medlem.

Mötet är beslutsmässigt med de röstberättigade medlemmar och ombud som är närvarande på mötet.

4 §  Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

För att vara röstberättigad på årsmöte krävs:

 • att medlemmen under mötesåret fyller lägst 12 år
 • att medlemsavgifter har betalats senast den 31 december närmast föregående år.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

5 §  Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:

1.         Fastställande av röstlängd för mötet.

2.         Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3.         Val av protokolljusterare och rösträknare.

4.         Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5.         Fastställande av föredragningslista.

6.         Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

7.         Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8.         Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9.         Fastställande av medlemsavgifter.

10.       Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomma motioner.

11.       Fastställande av (för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret):verksamhetsplan samt
a) organisationsplan
b) verksamhetsplan
c) budget

12.       Val av

a)  föreningens ordförande för en tid av ett år;

b)  halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;

c)  övriga funktionärer för en tid av ett år enligt organisationsplan;

d)  Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta

e)  Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande.

f)  beslut om val av ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.

13.       Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

6 §  Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot eller suppleant i styrelsen, valberedningen eller till revisor eller revisorssuppleant i föreningen.

7 §  Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i 1 kap. 7 § första stycket och 1 kap. 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det ska dock val ske slutet.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Om mötesordförande inte är röstberättigad avgör lotten. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

8 §  Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning ska avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte ska den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte ska senast sju dagar före mötet tillställas medlemmarna på sätt styrelsen bestämt. Vidare ska kallelse och förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida och anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats.

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.

Vid extra stämma får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras.

9 §  Ikraftträdande

Beslut fattade av årsmöte gäller från årsmötets avslutande om inte annat sägs.

4 kap  Valberedning

1 §  Sammansättning

Valberedningen består av ordförande och två övriga ledamöter valda av årsmötet. Antalet övriga ledamöter bör vara lika fördelat mellan könen, och olika åldersgrupper.

Valberedningen utser bland sina ledamöter en vice ordförande. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

2 §  Åligganden

Valberedningen ska på uppdrag av medlemmarna bereda valen inför kommande årsmöte, och ska i detta arbete fortlöpande under verksamhetsåret följa styrelsens och revisorernas arbete.

Valberedningen ska senast 31 december före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Därefter ska valberedningen informera medlemmarna om eventuella avsägelser samt upplysa medlemmarna om att inkomma med förslag på kandidater.

Senast tre veckor före årsmötet ska valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag, samt meddela namnen på de personer som i övrigt har föreslagits inför valberedningen.

Innan kandidatnominering påbörjas på årsmötet som ska valberedningen meddela sitt förslag beträffande det val som nomineringen avser.

Den som ingår i valberedningen får inte obehörigen yppa vad han i denna egenskap fått kännedom om.

 

 

5 kap  Revision